Програм „Моја прва плата“

Програм „Моја прва плата“

Програм „Моја прва плата“

Допис Министарству за рад  и одговор:

 

Допис 16.01.24.

Поштовани,

Везано за програм „Моја прва плата“ уочили смо ограничавајући фактор којим се студентима онемогућава учешће у програму.

Сматрамо да је намера програма унапређење запошљивости, а не ограничавање исте стога апелујемо да се и студентима омогући учешће у програму, јер се  сваки студент свакако може сматрати свршеним средњошколцем.
Широко распрострањена пракса у Србији да студенти не раде док студирају доводи управо до тога да се први радни односи стичу и са 29 година уместо са 16-18 како је пракса у напреднијим економијама, а на овај начин и оне који желе да раде онемогућавамо у томе.
Молимо вас за повратну информацију.
Одговор 17.01.24. 

Поштована,

Влада Републике Србије, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела је Уредбу о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ („Службени гласник РС“, бр. 107/20, 79/21, 92/22 и 83/23). Сходно члану 2. Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ (у даљем тексту: Програм), Програм се спроводи с циљем оспособљавања за самосталан рад 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање. Програм се може сматрати интервентном мером, захваљујући којем је један број младих добио прилику да стекне први контакт са тржиштем рада. Такође, Програмом се стварају додатне могућности за оспособљавање, стицање првог радног искуства и повећавање прилика за конкурентније иступање младих на тржишту рада и запошљавање.

Посебно истичемо да је као један од разлога за увођење Програма неповољнији положај младих на тржишту рада у Републици Србији у односу на општу популацију. Осим тога, млади у Републици Србији и даље се суочавају са знатно више препрека на тржишту рада у односу на њихове вршњаке у ЕУ-28 где је стопа незапослености младих двоструко нижа, а стопа запослености младих значајно виша. Са тешкоћама у проналажењу првог запослења суочавају се и млади са средњим и високим образовањем. Према истраживању Међународне организације рада период транзиције из света образовања до проналажења првог запослења у Републици Србији износи 23 месеца што доводи до губитка и застаревања знања и вештина стечених у образовном процесу.

Дакле, Програмом се доприноси остваривању циљева политике запошљавања утврђених у Стратегији запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године – 1. Општи циљ: Успостављен стабилан и одржив раст запослености заснован на знању и достојанственом раду; Посебни циљ – 2. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада; Мера 2.5. Побољшање положаја младих на тржишту рада.

Посебно скрећемо пажњу да се корисник Програма оспособљава за стицање знања, вештина и компетенција за рад на пословима у складу са стеченим нивоом квалификације код послодавца за пун фонд часова оспособљавања. Сходно уговору о реализацији Програма који се закључује између Националне службе за запошљавање, послодавца и корисника, корисник Програма је у обавези да за време оспособљавања редовно, активно и савесно учествује у оспособљавању за време трајања уговорне обавезе за пуно радно време.

Даље указујемо да као један од услова за учествовање младих у Програму, Уредба прописује и услов обавезне пријаве на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање. Чланом 2. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. закон и 49/21) незапосленим се не сматрају студенти основних студија до 26 година живота.

Имајући у виду наведено, студенти се не могу укључити у Програм, као ни у друге мере активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање.

Срдачно,

Сектор за рад и запошљавање