Предлози Рачуноводствене коморе Србије

Удружење Заштитник предузетника и привредника Србије је подржало све досадашње Иницијативе које је РКС доставила МФ за унапређење процедура и прописа. Дала сам подршку учешћем испред РКС на округлом столу у Медија центру, где смо анализирали порески систем у Србији и изнели шта треба да се унапреди. Кроз иницијативе РКС које садрже све предлоге које треба да уважи МФ и измени прописе и процедуре, боримо се за све заонске заступнике и рачуновође у Србији. Стога подржавамо и демократску борбу коју проводи удружење Заштитник предузетника и привредника Србије, тражећи дијалог са представницима државних институција. Без стручног дијалога са представницима МФ и Владе Србије, нема унапређења услова за рад. 

Пошто сам допринела, у сарадњи са представницима институција и рачуновођама Србије, унапређењу прописа и процедура од 2012. године до данас, предлажем испред РКС да је неопходно наставити реформе прописа и процедура и то: 

 1. Изменити закон о ПДВ и подзаконска акта и укинути Образац ПОПДВ и донети Пореску ПДВ пријаву која ће имати до 50 поља и састављати на основу методологије уноса података кроз КУФ и КИФ
 2. Укинути Тест самосталности према ЗПДГ који је допринео гашењу великог броја предузетника
 3. Повећати неопорезив износ до минималне зараде
 4. Изменити Закон о рачуноводству и укинути монопол за стицање професионалних звања за рачуновође, омогућити то право професионалним организацијама које раде на унашпређењу рачуноводствене професије у Србији
 5. Вратити експозитуре ПУ где су биле филијале и вратити пореске услуге регистрованим пореским обвезницима и физичким лицима, доступне на целој територији Србије
 6. Изменити Закон о рачуноводству и одредбу, искључиво достављање рачуна у електронском облику преко посредника од 01.01.2022. и омогућити достављање рачуна имејлом у директној комуникацији добављача и купаца
 7. Зауставити увођење онлајн фискалних каса јер ће бити додатно оптерећење за пореске обвезнике, а неће повећати наплату ПДВ (искуства суседних земаља)
 8. Ојачати контролу рада Управе за царину у циљу сузбијања сиве економије и контролу производње у Србији, да се сви произведени готови производи у свим областима, ставе у легалан промет
 9. Увести поново одредбе у ранијем члану 48а и право на порески кредит за набавку основних средстава
 10. Изменити Закон о јавним извршитељима и зауставити насиље над грађанима Србије
 11. Реформисати Закон о порезу на доходак грађана и смањити број шифара различитих прихода са 90 на највише 30 врста опорезивих прихода
 12. Директна давања давати само правним лицима и предузетницима који имају ограничену пословну активност и смањену ликвидност
 13. Криза тек предстоји, неопходно је зауставити наплату трошкова принудне наплате
 14. Смаљити основице за порез на имовину
 15. Одлукама локалних самоуправа смањити накнаде за закуп пословног простора због смањене пословне активности
 16. Ојачати контролу у наплати пореза у приватној здравственој пракси и адвокатској делатности
 17. Ојачати контролу везано за опорезивање примљених прихода која подлежу годишњем порезу на доходак грађана
 18. Проверити колико грађана, који имају имовину преко 35.000.000 је доставило Информативне пореске управе у Пореску управу
 19. Покренути испитивање порекла имовине, пема новом закону
 20. Изменити Закон о ПДВ и укинути одредбу да се поврат добара сматра новим прометом
 21. Увести прогресивно опорезивање за одређену шифру делатности на паушално утврђен приход (посебна стопа за приход до 2.000.000 , друга за приход до 4.000.000 и трећа за приход до 6.000.000) 
 22. Увести прогресивно опорезивање код обрачуна и исплате зарада
 23. Прихватити све предлоге у Иницијативама које је поднела РКС у Министарство финансија, које је подржало и удружење Заштитник предузетника и привредника
 24. Зауставити исплате зарада на црно из дела остварене добити у правним лицима
 25. Реформисати јавна предузећа која морају да воде професионална и стручна лица
 26. Зауставити честе измене пореских прописа и реформисати методологију обрачуна пореза и доприноса на зараде (поједноставити порески систем и обрачун зарада, односно пореза и доприноса на зараде и поједноставити обрачун јавних прихода на примања физичких лица)
 27. Изменити Закон о спречавању прања новца, увести АПР као обвезника и Пружаоце рачуноводствених услуга дефинисати у обавезама индиректног праћења странке као што су дефинисани адвокати
 28. Сузбијати корупцију, непотизам и дискриминацију коју проводе одређени центри моћи у Србији
 29. Јавно анализирати и потврдити позитивне ефекте и резултате по основу уведене непоновљиве реформе пореског система, уведене Обједињене наплате пореза и доприноса која је заживела од 01. марта 2014. године и ко је то иницирао  и ко је то увео у институције и допринео да се заустави даљи дефицит буџета Србије и заустави точак пропадања Србије, на шта се надовезала интензивна инвестициона политика од 2014. године 
Мр. Снежана Митровић 
Председница удружења Рачуноводствена комора Србије