О удружењу

Удружење “Заштитник предузетника и привредника Србије” настало је из потребе да се предузетницима и домаћим привредницима врати достојанство које заслужујемо као носиоци економског система целе државе. По подацима из АПР-а, у Србији је регистровано 402.083 привредна субјекта. Од тога су 131.164 привредна друштва која запошљавају 1.171.890 радника и 270.919 предузетника који запошљавају 377.439 радника. Слободно се може рећи да у приватном сектору ради 1.5 милиона људи!

Циљ удружења је унапређење услова пословања предузетника и привредника на територији Републике Србије. Унапређењем домаћег предузетништва подићи ће се стандард запослених у приватном сектору, што ће допринети бољем општем стандарду друштва.

Удружење “Заштитник предузетника и привредника Србије” нема политичку оријентацију, поштују се различитости и отворено је за сарадњу са свима који желе да допринесу остваривању циљева удружења.

Реч оснивача

Удружење је основано од стране привредника са вишегодишњим искуством у предузетништву на територији Републике Србије.

Удружење је става да је домаће предузетништво деградирано у односу на стране инвеститоре, да произвољно тумачење и контрадикторна примена законa, као и превелики намети и парафискали оптерећују и наносе велику штету приватном сектору. Спремни смо да радимо на томе да држава почне да се понаша као партнер домаћој привреди и да се уместо репресивних, уведу подстицајне мере за домаће предузетништво, што би довело до елиминације нелојалне конкуренције и рада на црно.

Наши принципи управљања организацијом

 1. Транспарентност рада – сви чланови су упознати са свим активностима и аспектима рада унутар организације
 2. Лојалност представника – деловање унутар удружења мотивисано је заједничким интересом удружења и свих његових чланова
 3. Нема сукоба интереса – деловање унутар удружења у складу је са заједничким интересом удружења и свих његових чланова
 4. Одговорност представника – деловања свих чланова подједнако су подложна преиспитивању, а свачији положај је подложан смени
 5. Инклузија – организација је посвећена укључењу најширег круга чланства у све активности

Циљеви удружењa

 1. Заштита интереса предузетника и привредника Републике Србије кроз истицање значаја интерсекторског и интеррегионалног повезивања и децентрализације у креирању и остваривању стратегије и политике привредног развоја Републике Србије кроз ефикасније активирање свих расположивих ресурса и институционалну подршку домаћим предузетницима и привредницима у Републици Србији
 2. Стварање нових радних места кроз подстицање развоја конкурентне и предузетничке привреде
 3. Развој и интензивирање институционалних реформи у сегменту привредног развоја у Републици Србији, као једног од кључних сегмената потенцијалних процеса интеграција, пре свега, економске интеграције српских заједница широм света
 4. Остваривање одрживог друштвено-економског развоја Републике Србије
 5. Подстицање реиндустријализације, извозно орјентисаног раста кроз мере подршке супституцији увоза
 6. Валоризација потенцијала за развој пољопривреде
 7. Анализа стања и перспективе развоја тржишта рада у Републици Србији
 8. Спречавање дискриминацијских пракси, дуалности и изазова тржишта рада у Републици Србији
 9. Смањење сиромаштва и социјалне искључености у Републици Србији кроз подстицање и развој регионалне и локалне политике запошљавања
 10. Подизање регионалне конкурентности кроз активирање регионалних развојних потенцијала
 11. Унапређење пословне инфраструктуре у Републици Србији
 12. Унапређење приступа изворима финансирања предузетника и привредника Републике Србије
 13. Подршка за развој иновација
 14. Промоција занатства
 15. Јачање женског предузетништва, предузетништва младих и предузетништва на селу
 16. Унапређење институционалног капацитета на свим нивоима власти
 17. Промоција развојног потенцијала и боље искоришћење потенцијала дијаспоре кроз транснационално предузетништво доношењем миграционих и развојнх стратегија
 18. Промоција образовања у функцији развоја, кроз систем образовања усклађен са потребама тржишта рада и оптималну алокацију знања
 19. Едукација, мотивација и развијање свесности, у области пословања МСП
 20. Праћење законских прописа и измена закона који се тичу пословања МСП
 21. Јавно заговарање на локалном и националном нивоу
 22. Креирање програма, радионица, предавања и платформи, које подстичу лични развој и развој МСП
 23. Издаваштвo
 24. Успостављање и развој сарадње и размене знања, искустава и добре праксе са другим Удружењима и ангажованим појединцима у земљи и иностранству
 25. Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју људи и друштва или промоцији питања од значаја за Удружење