Неопорезиви износи у 2024. години

Неопорезиви износи у 2024. години

Неопорезиви износи у 2024. години

TYB Consulting нам доноси преглед неопорезивих износа за исплате у 2024. години који важе за исплате од 01.02.2024. године

 • Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) – 5.398 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) – 3.241 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) – 9.449 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) – 53.986 динара
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 😎 – 13.497 динара
 • Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) – 26.991 динар
 • Помоћ у случају смрти члана породице запосленог (члан 18. став 1. тачка 9а) – 94.472 динар
 • Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) – 8.101 динар
 • Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог (члан 9. став 1. тачка 9) – 94.472 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) – 41.381 динар
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) – 13.497 динара
 • Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад
 • на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) – 7.247 динара

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) – 17.933 динара

 • Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација (члан 9. став 1. тачка 31) – 137.941 динар
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) – 137.941 динар
 • Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) – 17.933 динара