Миња Ђокић

Mастер правник из области права и економије, адвокат са специјализацијом у делатности пореског саветовања и управног поступка. Поседује значајно искуство у заступању пред судовима, органима управе и локалне самоуправе. Успешно заступа клијенте у поступцима које води Пореска управа, у пореским управним поступцима и управним споровима. Бранилац је у кривичним и прекршајним поступцима који за предмет имају кршење пореских или управних прописа. Докторанд је на Правном факултету Универзитета у Београду из уже научне области Јавних финансија и финансијског права. Члан је Адвокатске коморе Београда и International Fiscal Association (IFA). Аутор је више објављених радова у водећим научним и стручним часописима. Има вишегодишње искуство у заступању и саветовању домаћих и страних привредних друштава.