Измене Закона о пореском поступку

Измене Закона о пореском поступку

Измене Закона о пореском поступку

Најновијим изменама и допунама ЗПППА које су ступиле на снагу 20.12.2022. године (дакле већ се примењују) промењен је члан 77 ЗПППА из којег је избрисан став 6.

Према ранијем уређењу на основу члана 77 став 6 ЗПППА када би порески обвезник поднео Захтев за репрограм, сходно закону, Пореска управа тада не би могла да донесе Решење о принудној наплати док се не реши о Захтеву за репрограм. По најновијим изменама и допунама тај став Закона је избрисан, што би значило да иако је порески обвезник покренуо поступак за репрограм , пореска управа може донети наведено Решење о принудној наплати, чиме се по пријему тог решења, рачуни пореских обвезника могу блокирати. Напомињемо да решење о принудној наплати мора бити примљено од стране пореског обвезника да би се спровела принудна наплата.

Нелогичност укидања наведене одредбе – става 6. из члана 77. ЗПППА је неспорна.

То би у пракси могло значити да ако порески обвезник по пријему Решења за наплату неког пореза у законском року поднесе захтев за репрограм, а да Пореска управа о том захтеву не реши , то је не онемогућава да донесе Решење о принудној наплати, што је nonsens, јер ако сте поднели захтев за репрограм, сигурно је да чекате да вам се исти одобри да би се по истом на рате отплаћивао порески дуг. Јер да је постојала могућност једнократног плаћања дуговног износа не би се подносио захтев за репрограм.
Што се тиче одредби о прекршајима, оне нису мењане, али оне дају право Пореској управи да покрене прекршајни поступак у случају да нисте о доспелости измирили пореску обавезу.  Доспелост се рачуна по данима, а истек рока се рачуна истеком последњег дана од дана пријема решења. Лаички речено, ако закасните један дан са плаћањем пореске обавезе у прекршају сте и Пореска управа може покренути и прекршајни поступак.
Оно што је новина у Закону јесте да се пореском обвезнику у случају понављања овог прекршаја у року од две године од дана правоснажности осуђујуће пресуде може, уз новчану казну, изрећи и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.
Извор:  Адвокат Душица Јеж Бојовић