Допис председнику и одговор

Председнику Републике Србије

Председници владе

Министарству привреде 

09.02.2022.

Поштовани,

Поводом најаве да држава Србија преговара са 92 потенцијална инвеститора у циљу отварања 35,000 радних места занима нас следеће:

https://beta.rs/…/158775-vucic-pregovaramo-sa-92…

?да ли је поново у плану да се ти инвеститори субвенционишу новцем грађана Србије или су то инвеститори који планирају да инвестирају новац искључиво из сопствених извора? Подржавамо долазак страних инвеститора који ће улагати свој новац, а не новац из буџета Републике Србије
?ако су у плану субвенције – који је износ субвенција и зашто се тај новац не обезбеди директно планираним запосленима да развију сопствени бизнис или покрену пољопривредо газдинство? Подсећамо да је Хенкелу дата субвенција од 144,000 евра по радном месту стога сматрамо да наши сународници нису неспособни да сами развију сопствени бизнис и стварају додатну вредност са таквим и мањим субвенцијама
?на који начин планирамо да развијемо домаћу привреду и пољопривреду која је преоптерећена порезима, наметима, парафискалима и репресивном казненом регулативом? Тренутно је порука државног апарата јасна – радите на црно, исплативије је!
?када ће се они које плаћамо да нам буду сервис понашати адекватно и почети да пружају адекватну услугу? Зашто данима чекамо на потврду пријема мејла неке агенције за заштиту животне средине која треба да буде сервис привреди, а уместо тога намешта послове приватним агенцијама, а привредницима пише прекршајне пријаве које их могу коштати и по 500,000 рсд, а да им услуга није пружена? https://tokovi-otpada.zastitnik-pps.rs/
Питања је много, а одговора мало.
Домаћа привреда је стуб економској развоја , глупо је сећи грану на којој се седи.
С поштовањем,
Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“
Одговор на допис примљен 24.02.2022. из Министарства привреде 

Закон о улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018) дефинише јасан правни и институционални оквир за улагања, заштите права улагача и промовише запошљавање што већег броја лица, настојећи да се на тај начин потпомогне равномерном економском развоју земље и свих јединица локалне самоуправе.

 

Сходно одредбама Закона о улагањима, улагач јесте домаће или страно, правно или физичко лице које је извршило улагање (директно или индиректно), на територији Републике Србије, и у том смислу изједначена су домаћа и страна, физичка или правна лица која се могу појавити као улагачи. Законом о улагањима је прописано да улагачи могу остварити право на одређене облике државне помоћи за улагања, као што су новчани подстицаји, порески подстицаји, царинске повластице, повластице из области обавезног социјалног осигурања, давање у закуп или отуђење непокретности и земљишта у јавној својини, као и друге облике државне помоћи и повластице у смислу закона којима се уређује контрола и додела државне помоћи. Корисник државне помоћи је увек домаће правно лице, које је основано од стране улагача или са њим повезаног лица.

 

Могућност и обим остварења претходно наведених повластица зависи испуњености обавезних услова дефинисаних сваким појединачним прописом или шемом државне помоћи, као што су нпр. висина улагања, број лица која улагач планира да запосли и висина бруто зараде, развијеност јединице локалне самоуправе у којој се реализује улагање и посебних критеријума прописаних одговарајућим прописима, област улагања, итд.

 

Када су у питању стратешка улагања, улагач увек улаже своја средства, а државна помоћ има за циљ да подстакне улагања велике вредности и запошљавање што већег броја лица. Додела државне помоћи се врши на основу одговарајућих прописа, а Комисија за контролу државне помоћи врши контролу усклађености државне помоћи са правилима за доделу државне помоћи. Посебно напомињемо да се у циљу придруживања ЕУ настоји на усклађивању регулативе из области државне помоћи са правилима ЕУ.

 

Висина новчаних подстицаја инвестиционом пројекту опредељује се како у зависности од броја новоотворених радних места, тако и у зависности од висине улагања, а евентуално додељена средства подстицаја се исплаћују кориснику тек када докаже да су обавезе предвиђене конкретним уговором испуњене. Такође, сваки корисник подстицаја обавезан је да и након реализације инвестиционог пројекта одржава достигнуту вредност улагања и/или достигнути број запослених, у периоду од три, односно пет година, под претњом раскида уговора и обавезе повраћаја примљених средстава подстицаја.

 

За предузетнике и мале и средње привредне субјекте такође постоји низ погодности које могу остварити, како за започињање обављања делатности, тако и за набавку опреме за унапређење производње. Само неки од ових приограма су: програм суфинансирања набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, програм подршке за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија, затим програми се односе на ограничен круг корисника, као нпр. пакет услуга за младе и пакет услуга за жене предузетнице.

Послато од: 

miruna.scekic@privreda.gov.rs